February 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14

Valentine's Day

15 16 17 18 19
20 21

Presidents' Day

22 23 24 25 26
27 28