February 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

Valentine's Day

15 16 17
18 19

Presidents' Day

20 21 22 23 24
25 26 27 28